Bloki tematyczne

BLOK 1.

RECEPTUROWANIE I ASPEKTY CHEMII KOSMETYCZNEJ

Opracowywanie receptur kosmetycznych – podstawowe zasady. Błędy technologiczne. Interakcje między składnikami. Specjalne grupy produktów kosmetycznych – odpowiedni dobór składników. Innowacyjne surowce kosmetyczne.

BLOK 2.

PODSTAWY DERMATOLOGII W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKU

Budowa i fizjologia skóry. Możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem produktów kosmetycznych. Badania dermatologiczne w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i tworzeniu deklaracji marketingowych.

BLOK 3.

MIKROBIOLOGIA

Mikrobiologia (normy, badania mikrobiologiczne kosmetyków). Skażenia mikrobiologiczne kosmetyków i ich wpływ na bezpieczeństwo konsumentów. źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zewnętrzne objawy skażenia mikrobiologicznego masy kosmetycznej, metody przeprowadzenia badań mikrobiologicznych, w tym badań obciążeniowych. Ocena czystości mikrobiologicznej opakowań.

BLOK 4.

TOKSYKOLOGIA cz. I

Toksykologia surowców kosmetycznych, część I – podstawowe pojęcia w toksykologii (trucizna, ksenobiotyk, zatrucia, dawka, zależność dawka-odpowiedź, NOEL, NOAEL, LOAEL, LD50, mechanizm wchłaniania ksenobiotyków, czynniki mające zasadniczy wpływ na toksyczność substancji chemicznych. Źródła danych toksykologicznych dotyczące surowców kosmetycznych przydatnych w czasie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Wybrane aspekty endokrynologii i substancje działające na układ hormonalny.

BLOK 5.

TOKSYKOLOGIA cz. II I METODY MODELOWANIA

Podstawy prawne regulujące wykorzystanie metod komputerowych w ocenie ryzyka substancji chemicznych w kontekście ogólnym oraz w branży kosmetycznej. Metody modelowania matematycznego (komputerowego), jako narzędzia przewidujące właściwości fizykochemiczne substancji (w tym nanomateriałów) oraz umożliwiające ich ocenę toksykologiczną: Założenia metody read-across oraz modelowania QSAR/QSPR. Rola przebadanych substancji/substancji podobnych w przewidywaniu właściwości nowych substancji, w tym właściwości CMR. Walidacja uzyskanych wyników oraz warunki determinujące wiarygodność przeprowadzonego modelowania. Praktyczne wykorzystanie informacji uzyskanych na drodze modelowania komputerowego. Zajęcia praktyczne.

BLOK 6.

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Raport Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych – zagadnienia podstawowe i szczegółowe. Najczęstsze problemy i wątpliwości, które mogą pojawić się w czasie opracowywania dokumentacji kosmetyku. Najważniejsze aspekty dotyczące oceny bezpieczeństwa szczególnych produktów kosmetycznych ze względu na miejsce i sposób aplikacji (produkty w aerozolu, pomadki do ust, pasta do zębów, produkty w postaci sypkiego proszku, produkty na bazie rozpuszczalników – dodatkowe narażenie drogą pokarmową i inhalacyjną). Aspekty oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych dedykowanych określonym grupom docelowym (produkty dla dzieci, dla kobiet w ciąży). Zanieczyszczenia surowców (np. metalami ciężkimi) i sposoby oceny substancji niezamierzonych (w tym podejście TTC). Zajęcia praktyczne.