REGULAMIN

Warunki uczestnictwa w kursie on line organizowanym
przez THETA Doradztwo Techniczne

„Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów”

ZGŁOSZENIE NA KURS

 1. Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów (dalej Kurs) organizowany jest przez THETA Doradztwo Techniczne (dalej Organizator).
 2. Kurs zorganizowany jest w formie zajęć zdalnych (on line).
 3. Przed wysłaniem formularza zgłoszenia należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa i potwierdzić w odpowiednim polu akceptację warunków umowy.
 4. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej na stronie internetowej Kursu.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi, wymaganymi tam danymi oraz odręcznymi podpisami, za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem i jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 6. Zgłoszenia na Kurs może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa dokonującego zgłoszenia, jak i występowania w jego imieniu w zakresie dotyczącym podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych.
 7. Zgłoszenia na kurs należy dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed oznaczonym terminem rozpoczęcia Kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzednich telefonicznych uzgodnień z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionej karty zgłoszenia w formie elektronicznej wraz z kopią potwierdzenia wpłaty.

OPŁATA

 1. Wpłaty przyjmowane są na konto THETA Doradztwo Techniczne Bankowość Detaliczna BRE Banku SA 52 1140 2004 0000 3902 3365 4623. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika i nazwę Kursu.
 2. Organizator może wystawić uczestnikowi fakturę pro forma na podany przez niego adres zgodnie z danymi uzupełnionymi w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Faktury końcowe będą wystawione i wysłane pocztą elektroniczną lub zwykłą po zakwalifikowaniu uczestnika i zebraniu się grupy na adres podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

WARUNKI REZYGNACJI

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania rezygnacji na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą rozpoczęcia Kursu (datą 1 sesji).
 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na piśmie i przesłać na adres e-mail kurs@theta-doradztwo.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 3. Uczestnik/zgłaszający, który nie odwoła pisemnie zgłoszenia udziału w Kursie w terminie wskazanym w pkt. 10, a nie przystąpi do udziału w Kursie, zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

ZMIANY W PROGRAMIE KURSU ODWOŁANIE KURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w programie Kursu polegających na zmianie kolejności zajęć i datach kolejnych sesji oraz zmianie wykładowcy.
 2. O zmianach w datach sesji uczestnicy zostaną poinformowaniu wcześniej pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku niezebrania się minimalnej grupy uczestników (15 osób), Kurs zostanie odwołany. O odwołaniu kursu zapisani uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
 4. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, uczestnicy, którzy wpłacili należną kwotę za Kurs, otrzymają pełny zwrot wpłaconej kwoty.

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU Z USŁUDZE

 1. Platforma, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa: Google Meet
 2. Wymagania sprzętowe:
 3. Komputer z systemem operacyjnym w najnowszej wersji lub dwóch wcześniejszych głównych wersjach:
 • Apple® macOS® lub Microsoft® Windows®
 1. Kamera internetowa oraz mikrofon (wbudowana/y lub podłączana/y przez USB/jack).
 2. Komputer z procesorem Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz lub odpowiednik firmy AMD lub lepszy.
 3. Dostęp do internetu (karta sieciowa/Wi-Fi).
 4. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego:
 • Szerokopasmowe połączenie z internetem. Minimalna zalecana przepustowość łącza wynosi 3,2 Mb/s (przesyłanie/pobieranie), zalecane połączenie przez kartę sieciową i kabel ethernet.
 1. Niezbędne oprogramowanie:
 • Przeglądarka: Chrome (zalecana), Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®.
 1. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w sesji on-line:
 • Czas trwania spotkania (sesji).

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU

 1. Mając na względzie przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony wizerunku i praw autorskich zarówno uczestników, jak i wykładowców, nagrywanie sesji Kursu lub ich fragmentów (w postaci dowolnych plików wideo lub audio) jest zabronione.
 2. Uczestnicy Kursu nie mogą dopuszczać do udziału w zajęciach osób trzecich niebędących uczestnikami Kursu.
 3. Przekazane uczestnikom materiały z Kursu stają się ich własnością, przy czym majątkowe prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej pozostają przy THETA Doradztwo Techniczne, a osobiste prawa autorskie przy twórcach danych materiałów.
 4. Uczestnik nie ma prawa do odpłatnego udostępniania i powielania materiałów szkoleniowych, a w szczególności do wykorzystania ich w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów czy tez innych wystąpień publicznych.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Kursu należy kierować poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kursu (https://theta-safety.com/kontakt/) lub bezpośrednio na adres e-mail: kurs@theta-doradztwo.plniezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją, zasadami przetwarzania danych osobowych oraz możliwościami wycofania zgód „Obowiązek Informacyjny RODO”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika Kursu oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz zawiadomi uczestnika o podjętej decyzji na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu i zdania egzaminu jest obecność (frekwencja) na co najmniej 85 % zajęć (godzin) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym przewidzianym programem Kursu.
 2. Każdy z uczestników, który spełni warunki opisane powyżej w pkt. 24. otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Kursu wraz z wykazem zagadnień, jakie są jego przedmiotem.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zostanie wysłane przez Organizatora na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie kursu, o których powiadomi Uczestników najpóźniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.