Skip to main content

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa w kursie on line organizowanym
przez THETA Consulting Sp. z o.o.

„Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów i technologów”

ZGŁOSZENIE NA KURS

1. Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów i technologów (dalej Kurs) organizowany jest przez THETA Consulting Sp. z o.o. (dalej Organizator).

2. Kurs zorganizowany jest w formie zajęć zdalnych (on line).

3. Przed wysłaniem formularza zgłoszenia należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa i potwierdzić w odpowiednim polu akceptację warunków umowy.

4. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej na stronie internetowej Kursu.

5. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi, wymaganymi tam danymi oraz odręcznymi podpisami, za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, jest jednoznaczne z zawarciem umowy zOrganizatorem i jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty w przypadku pozytywnego zakwalifikowania na Kurs.

6. Zgłoszenia na Kurs w przypadku, gdy kandydat jest skierowany na kurs przez pracodawcę może dokonać wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa dokonującego zgłoszenia, jak i występowania w jego imieniu w zakresie dotyczącym podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych.

7. Zgłoszenia na kurs należy dokonać w dniach 15.05.2023 r. do 18.08.2023 r. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzednich telefonicznych uzgodnień z Organizatorem oraz po przesłaniu przez zainteresowaną osobę wypełnionej karty zgłoszenia w formie elektronicznej.

 

OPŁATA

8. Wpłaty przyjmowane są na konto THETA Consulting Sp. z o.o. mBank S.A. Bankowość Detaliczna 47 1140 2004 0000 3502 8074 1231. W tytule przelewu należy podać imię
i nazwisko uczestnika i nazwę Kursu.

9. Organizator może wystawić uczestnikowi fakturę pro forma na podany przez niego adres zgodnie z danymi uzupełnionymi w formularzu zgłoszeniowym.

10. Faktury końcowe będą wystawione i wysłane pocztą elektroniczną lub zwykłą
po zakwalifikowaniu Uczestnika, otrzymaniu zapłaty i zebraniu się grupy na adres podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

 

ZMIANA TERMINU I WARUNKI REZYGNACJI

11. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100 % wpłaconej kwoty w przypadku dokonania rezygnacji
do dnia 18.08.2023 r. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kursie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50 % wpłaconej kwoty w przypadku dokonania rezygnacji na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą rozpoczęcia Kursu (datą 1 sesji). Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na piśmie i przesłać na adres
e-mail: kurs@thetaconsulting.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

12. Uczestnik/zgłaszający, który nie odwoła pisemnie zgłoszenia udziału w Kursie w terminie wskazanym w pkt. 10, a nie przystąpi do udziału w Kursie, zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

ZMIANY W PROGRAMIE KURSU ODWOŁANIE KURS

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w programie Kursu polegających na zmianie kolejności zajęć i datach kolejnych sesji oraz zmianie wykładowcy.

14. O zmianach w datach sesji Uczestnicy zostaną poinformowaniu wcześniej pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

15. W przypadku niezebrania się minimalnej grupy uczestników (15 osób), Kurs zostanie odwołany. O odwołaniu kursu zapisani Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

 

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU Z USŁUDZE

16. Platforma, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa: Google Meet

17. Wymagania sprzętowe:

a. Komputer z systemem operacyjnym w najnowszej wersji lub dwóch wcześniejszych głównych wersjach:

    – Apple® macOS® lub Microsoft® Windows®

b. Kamera internetowa oraz mikrofon (wbudowana/y lub podłączana/y przez USB/jack).

c. Komputer z procesorem Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz lub odpowiednik firmy AMD lub lepszy.

d. Dostęp do internetu (karta sieciowa/Wi-Fi).

e. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego:

   – Szerokopasmowe połączenie z internetem. Minimalna zalecana przepustowość łącza wynosi 3,2 Mb/s (przesyłanie/pobieranie), zalecane połączenie przez kartę sieciową i kabel ethernet.

f. Niezbędne oprogramowanie:

   – Przeglądarka: Chrome (zalecana), Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®.

g. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w sesji on-line:

   –  Czas trwania spotkania (sesji).

h. W czasie logowania się do zajęć Uczestnicy w celu weryfikacji obecności wpisują swoje pełne imię i nazwisko.

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA WIZERUNKU

18. Mając na względzie przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony wizerunku i praw autorskich zarówno uczestników, jak i wykładowców, nagrywanie sesji Kursu lub ich fragmentów (w postaci dowolnych plików wideo lub audio) jest zabronione.

19. Uczestnicy Kursu nie mogą dopuszczać do udziału w zajęciach osób trzecich niebędących uczestnikami Kursu.

20. Przekazane uczestnikom materiały z Kursu stają się ich własnością, przy czym majątkowe prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej pozostają przy THETA Consulting Sp. z o.o., a osobiste prawa autorskie przy twórcach danych materiałów.

21. Uczestnik nie ma prawa do odpłatnego udostępniania i powielania materiałów szkoleniowych, a w szczególności do wykorzystania ich w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów czy też innych wystąpień publicznych.

REKLAMACJE

22. Reklamacje dotyczące Kursu należy kierować poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kursu (https://theta-safety.com/kontakt/) lub bezpośrednio na adres e-mail: kurs@theta-doradztwo.pl niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją, zasadami przetwarzania danych osobowych oraz możliwościami wycofania zgód „Obowiązek Informacyjny RODO”.

23. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika Kursu oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.

24. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
oraz zawiadomi uczestnika o podjętej decyzji na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu oraz obecność (frekwencja) na poziomie co najmniej 85 % zajęć (godzin).

26. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w kursie jest obecność (frekwencja) na poziomie co najmniej 85 % zajęć (godzin).

27. Termin egzaminu zostanie wyznaczony w trakcie trwania Kursu w konsultacji
z Uczestnikami.

28. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednorazowego, ponownego przystąpienia
do egzaminu w przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu przewidzianego programem kursu lub nieobecność w pierwszym terminie egzaminu przewidzianego programem kursu.

29. Każdy z uczestników, który spełni warunki opisane powyżej w pkt. 27. otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Kursu wraz z wykazem zagadnień, jakie są jego przedmiotem.

30. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zostanie wysłane przez Organizatora na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym.

31. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie kursu, o których powiadomi Uczestników najpóźniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.