OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Organizator informuje, że:

a) Tożsamość administratora

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A,

b) Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c) Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w związku z podjętą współpracą w zakresie świadczonych przez THETA usług szkoleniowych, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w celu przesyłania FV na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej,
  • Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego, a w szczególności: wystawiania i przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostępniania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora:
   • kontaktowanie się z pracownikami strony umowy w celu realizacji przedmiotu umowy,
   • marketing bezpośredni usług własnych, oferowania rozszerzenia współpracy o kolejna działania doradcze;
   • wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami,
   • kontaktowania się z Państwem w celach rachunkowych,
   • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności,
   • w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i wewnętrznego raportowania.

d) Odbiorcy danych

dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie THETA oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane:

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie;
 • dostawcom oprogramowania

e) Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

f) Okres przechowywania danych

THETA Doradztwo Techniczne będzie przechowywała dane osobowe najkrócej jak to jest możliwe. W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
 • dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
 • w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Firmy stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,

g) Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje Państwo prawo żądania usunięcia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji papierowej można wycofać w ten sam sposób.

h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

i) Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa zawarcia umowy, a tym samym uczestnictwa w Kursie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (adres email), podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktowania się z Państwem w celu realizacji usług wspierających realizację umowy głównej, m.in. informowanie o zmianach w zajęciach Kursu (punkt. 13-16 powyżej) lub wysyłania FV.

j) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.